Update (Estonian)

Language

Jaanuaris 2007 käivitus üle-euroopaline tehnoloogiaalase õppe edendamise projekt, kus Eestit esindab Tallinna Ülikooli tööõpetuse osakond koos Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liiduga. Töögruppi kuuluvad PhD Ene Lind, PhD Kaie Pappel, MA Kristi Paas ja MA Mart Soobik.

Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse 6. raamprogrammi toetusel ellu kutsutud projekti tulemused on kavandatud 2009. aastasse ja selle maksumus on ligi miljon eurot. Projekti eesmärkide saavutamise nimel teevad Jüväskylä Ülikooli juhtimisel koostööd 16 Euroopa haridus- ja teadusasutust (University of Jyväskylä, University of Glasgow, Teacher Training University Institute of Aix-Marseille, University of Iasi, Ovidius University Constanta, Tallinn University, Dortmund University of Applied Science, University of Koblenz, Competence Center Technology, Diversity and Equal Chances of Germany, Catalan Foundation for Research and Innovation, Institute of Philosophy of the Slovak Academy of Sciences, State College of education in Vienna, Regional Institute for Educational Research of Italy, Aristotle University of Greece, central University of Complutence de Madrid, IDEC S.A –Creece).

Niisiis lisaks Eestile ja Soomele on projektil partnereid ka Saksamaalt, Suurbritanniast, Prantsusmaalt, Itaaliast, Hispaaniast, Kreekast, Austriast, Slovakkiast ja Rumeeniast.

Eesmärgid, mille suunas liikumist alustati, on esiteks soov selgitada välja, miks jäävad tüdrukud erinevatel kooliastmetel kõrvale tehnoloogiaalasest kasvatusest ja haridusest. Teiseks tahetakse välja pakkuda uusi lahendusi ja meetodeid tehnoloogiakasvatuse ning -õpetuse atraktiivsemaks muutmiseks, seda nii poistele kui ka tüdrukutele. Kolmandaks otsitakse võimalusi ergutada eelkõige tütarlapsi inseneri- ja tehnoloogiaalast karjääri valima ning julgustada neid oma töös rohkem kasutama moodsat tehnoloogiat ja tehnikat. Projekti käigus analüüsitakse osalevate maade õppekavu ja õpetajate ettevalmistust ning küsitletakse lapsevanemaid. Saadud tulemuste alusel töötatakse välja ettepanekud tehnoloogiaalase õppe tõhustamiseks üldhariduskoolis ning õpetajate ettevalmistamisel.

Projekt on meile oluline eeskätt seetõttu, et võimaldab vahetada kogemusi kolleegidega teistest Euroopa riikidest. Projekti lõpuks välja töötatavad ettepanekud võivad olla aluseks edasises õppekavaarendusprotsessis. Praegu on tehnoloogiapädevus meie õppekavas esitatud valdkonnapädevusena ning vastavat teemat käsitletakse töö- ja tehnoloogiaõpetuse aines. Selles osas erineb meie õppekava nende Euroopa riikide õppekavadest, kus tehnoloogiaõpetus on iseseisev õppeaine, tööõpetus aga mitte.

Projekti eesmärke väljendab ka selle nimi “Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education (UPDATE) – mõista ja pakkuda arenguvõimalusi tehnoloogia valdkonna haridusele.

Share |