Update (suomeksi)

Language

Tytöt Ja Teknologia -Yhteistyö Jyväskylän Yliopistossa

Huolimatta lukio- ja yliopistokoulutuksen naisistumisesta naiset ovat edelleen pääsääntöisesti vähemmistönä teknologia-aloilla niin koulutuksessa kuin työelämässä sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Tekniikan alan uusista opiskelijoista vain noin viidennes on naisia, useilla tekniikan sektoreilla osuus on vielä tätäkin huomattavasti pienempi. Kun teknologian ammatit mielletään vahvasti miehisiksi, tytöt jäävät lahjakkuusreserviin. Samaan aikaan kun teknologia-aloilla ja luonnontieteissä on pulaa pitkän matematiikan hallitsevista hyvistä hakijoista, matemaattisesti lahjakkaatkin tytöt epäröivät suuntautua näille koulutusaloille. Tietystä näkökulmasta kyseessä on teknologia-alan imago-ongelma: tyttöjen silmissä se ei näyttäydy houkuttelevana.

Koulutuksellisen tai ammatillisen sukupuoliroolittumisen perinnettä on vaikea muuttaa. Kysymys on asennemuokkauksesta yhteiskunnan eri tasoilla, mikä vie pitkän ajan. Käyttäytymis- ja arvostusmallit saadaan jo kodista ja lapsen kasvuympäristöstä päivähoidon ja koulun piirissä. Usein media ruokkii perinteisten sukupuoliroolien vahvistamista. Huolimatta siitä, että esimerkiksi lasten matemaattisessa lahjakkuudessa ei ole voitu osoittaa sukupuolten välisiä tasoeroja, tyttöjen itsetunto ja motivaatio matematiikkaan ja teknologiaan kehittyy jo varhain poikia heikommaksi. Tyttöjä tulisikin erityisesti rohkaista matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian parissa toimintaan ja opiskeluun päiväkoti-iästä lähtien. Koulutusvalinnat peruskoulussa ja erityisesti lukiossa vaikuttavat ratkaisevasti nuorten mahdollisuuksiin aloittaa tekniikan alan opinnot. Näiden toimien lisäksi on tartuttava teknologiakoulutuksen imagoon; on etsittävä koulutusmuotoja ja osoitettava uravaihtoehtoja, jotka myös tytöt kokevat itselleen mielekkäiksi.

Joissakin muissa Euroopan maissa tyttöjen osuus tekniikan alan opiskelijoista on huomattavasti Suomea korkeampi, mikä osoittaa sen, että asiaan on mahdollista vaikuttaa. (Lähde: opetusministeri Tuula Haataisen puhe WomEqual-hankkeen käynnistystilaisuudessa, 18.5.2005 Helsinki).

Share |