Psykocenter

Psykocenter on Suomen Akatemian huippututkimusohjelmaan kuuluva verkosto-organisaatio, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää verkostoonsa kuuluvien tutkimusryhmien tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Taustalla on Akatemian tavoite siitä, että huippuyksiköt muodostavat luovien tutkimusympäristöjen vetovoimaisia ytimiä. Toimintasuunnitelmassa mainitaan uutena tieteidenvälistymisen haasteena nimenomaan mind-technology –rajapinta, ja Psykocenterin tehtävänä integroida ihmistä koskevaa tietämystä tietoteknologian kehittämistutkimukseen.

Date

01/200012/2005. Project ended.

Funding

Academy of Finland (Center of Excellence Core Facility)

People

Read more

Psykocenterin vuosille 2000–2005 laaditun toimintasuunnitelman 15.9.1999 mukaan tukiorganisaatio "tukee tutkimusryhmien piirissä tapahtuvaa tutkimustyötä ylläpitämällä tieteiden välistä keskustelua, tarjoamalla metodista konsultaatiota, vahvistamalla tutkimusryhmissä annettavaa tutkijakoulutusta erityisesti tutkimusmetodisissa kysymyksissä, antamalla tutkijoille tukipalveluja tiedon tuottamiseen liittyvissä tehtävissä ja tarjoamalla työskentelymahdollisuuksia modernissa opetuslaboratoriossa. Psykocenterin tarkoituksena on tukea eri laitoksilla tapahtuvaa tutkimustyötä. Kunkin projektin tuotokset kuuluvat sen 'emolaitokselle'."

Psykocenterin toteutunut toiminta

Toiminta on jäsentynyt edellä mainittujen, toimintasuunnittelussa asetettujen tehtävien mukaan.

Ihmistä koskevan tietämyksen integroiminen tietoteknologian kehittämistutkimukseen

Psykocenterin johto esitti jo toiminnan alkaessa, että tälle monitieteiselle hankkeelle tulisi etsiä luontevinta mahdollista hallinnointimallia yhden tieteenalan "sisään" sijoittumisen sijaan. Psykocenterin toiminnan myötä tämä tarve vahvistui. Psykocenter toimi aktiivisesti monitieteisen uuden ihmislähtöisen teknologian tutkimuskeskuksen, Agora Centerin, perustamiseksi, mikä toteutui 1.2.2002.

Psykocenterin johtoryhmä päätti kokouksessaan 15.1.2002, että Psykocenterin sulautumis-ta Agora Centeriin tulisi valmistella. Psykocenter sijoittui hallinnollisesti Agora Centerin alaisuuteen toimien "Human Technology" –yhteistyön ihmisen ja yhteiskunnan tutkimuksen verkostona. Tässä yhteistyössä on onnistuttu hankkimaan ulkoista rahoitusta useille monitieteisille hankkeille, Agora Centerin vuosibudjetti on noin 2,5 M€. Agora Centerin hankkeissa on tuettu yli sataa graduntekijää ja yli 50 tohtoriopiskelijaa.

Psykocenter haki ja sai Agora Centeriin Suomen Akatemian tutkimusohjelman "Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot (SoCa) koordinaatiovastuun. Jo tutkimusohjelman hakuvaiheessa Psykocenter organisoi monitieteisiä tapaamisia ohjelmasta kiinnostuneille yliopiston sisällä. SoCa-ohjelman koordinaatio on sopinut erinomaisesti Psykocenterin toimintaan ja tarjonnut lisämahdollisuuksia järjestää Jyväskylässä monitieteisiä tapahtumia.

Psykocenterin tapaamisissa kehittyneen idean pohjalta on alettu kehittää ihmislähtöisen teknologian tutkimukseen keskittyvää tieteellistä, kansainvälistä julkaisutoimintaa. Perustettu "Human Technology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments", on uusi, open access –periaatteella toimiva tieteellinen verkkolehti, joka tarkastelee ihmisen ja teknologian väliseen vuorovaikutukseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Lehden ensimmäinen numero ilmestyi 26.4.2005 ja on vapaasti luettavissa verkossa.

Tieteidenvälisen keskustelun ylläpitäminen

Tieteidenvälistä keskustelua on ylläpidetty yhteisesti järjestetyillä sekä verkoston ryhmien vastavuoroisesti muille avaamilla keskustelu- ja koulutustilaisuuksilla, vierailuluennoin sekä asiantuntijatapaamisia järjestämällä. Tapahtumista on tiedotettu kaikille Psykocenter-verkostossa mukana oleville sekä yliopiston tapahtumakalenterissa. Tapahtumajärjestelyä on erinomaisesti edesauttanut se, että Agorassa ja Psykocenterin käytettävissä on eriomaiset ja joustavasti järjesteltävät kokous- ja seminaaritilat. Keskustelun ja yhteistyön edistämiseksi Agora Centerin on perustettu toisaalta Sosiaalisten innovaatioiden foorumi, toi-saalta Agora ICT-foorumi, joka painottaa erityisesti yritysyhteistyötä. Näiden tilaisuuksiin on kutsuttu myös Psykocenter-verkoston jäsenet.

Esimerkkejä tapahtumista:

 • Pe 29.10.2004 klo 12 seminaari Ideasta sosiaaliseksi innovaatioksi –kilpailun voiton julkistamisen yh-teydessä. Tilaisuudessa puhujina Stakesin pääjohtaja Vappu Taipale sekä dekaani Mikko Mäntysaari.
 • Professor Dr. Jörg Traegerin vierailuluento 9.3. klo 10-12: Scream of Humanity in the Media Age. Videoart, Narcissism and Immortality; diskussanttina prof. Pertti Saariluoma
 • Ke 16.3.2005 Viestinnän etiikkaa etsimässä, järjestäjänä Keski-Suomen tiedottajarinki, Psykocenter yh-teistyökumppanina
 • Perhetutkimuskeskuksen järjestämä "Perhetutkimuksen uudet suunnat, uudet haasteet" –seminaarisarja keväällä 2005
 • Ma-ti 21.-22.3.2005 Suomen Akatemian Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot (SoCa) –tutkimus–ohjelman organisoima kongressi "Alueellinen hyvinvointi ja sosiaalinen pääoma"
 • Monitieteinen Psykocenter-kutsuseminaari mediakasvatuksesta 20.5.2005. Tilaisuudessa puhujia kol-meltatoista tieteenalalta.
Metodisen konsultaation tarjoaminen ja tutkijakoulutus tutkimusmetodisissakysymyksissä: Syventävän tason metodikoulutus tutkijakoulutettaville ja tutkijoille

Psykocenter kokosi jo toiminnan alussa verkoston tutkimusryhmien metodiikoista ja selvitti eniten tarvittavan metodikoulutuksen laatua. Esitetyt tarpeet painottuivat nopeasti kehittyvään uuteen kvantitatiivisen metodologiaan. Käynnistettiin "Metodiosaamisen uudet haasteet" koulutussarja, jossa on ollut sekä ulkomaisia että kotimaisia metodiasiantuntijoita. Pitkittäistutkimus on yksi Jyväskylän yliopiston ja Psykocenterin vahvuusalueita, ja metodikoulutuksessa painottuvatkin erityisesti monimuuttujaiset pitkittäisaineistojen analyysimenetelmät. Aiheina koulutuksessa ovat mm. erilaiset rakenneyhtälömallit, konfirmatorinen faktorianalyysi, kasvun ja kehityksen seurantaan soveltuvat latentit kasvu-käyrämallit sekä ryhmittelyanalyysi. Myös tuttujen lineaaristen mallien laajennukset, sekamallit sekä kehityspolkuanalyysi ovat olleet kurssilla aiheina. Kursseilla on käsitelty lisäksi nykytekniikan mahdollistamia tehokkaita puuttuvan tiedon käsittelyyn tarkoitettuja imputointitekniikoita. Koulutukseen on osallistunut sekä eri alojen jatko-opiskelijoita, toh-toritutkijoita että ryhmien metodiasiantuntijoita. Koulutusta on toteutettu yhteistyössä mm. matematiikan ja tilastotieteen laitoksen, koulutuksen tutkimuslaitoksen, valtakunnallisen psykologian tutkijakoulun sekä Akatemian SoCa-hankkeen kanssa.

Tutkijaryhmissä annettavan tutkijakoulutuksen vahvistaminen

Psykocenter on järjestänyt teemoittaisia seminaareja ja seminaarisarjoja tutkijakoulutuksen tueksi, sekä organisoinut tutkimusryhmien kanssa kansainvälisiä tapahtumia. Tällaisia ovat olleet edellä kuvatun metodikoulutuksen lisäksi mm.

 • 5.9.2003 Monitieteinen keskusteluseminaari: "Hallittu kaaos vai normaali (epä)järjestys - Keskustelua epälineaarisuudesta"
 • 3-4.11.2003: Psykocenter Symposium: Social and Cultural Dimensions of Technological Development
 • Kevät 2004: Kello kolmen tee –seminaarisarja, teemana suomalaiset pitkittäistutkimukset, keskiviikkoisin kello 15.00-16.30
 • 9-13.6.2004: The Seventh International Summer Institute on Developmental Science: Discontinuity and Nonlinearity in Human Development
 • 3-4.6.2004: A Scientific Workshop on Computer-Supported Assessment and Training in Cognitive and Language Skills
 • English Composition Workshopit, FM Steven Crawford on opettanut ja keskustellut englanninkielisissä artikkeleissa tavatuista yleisistä tai keskeisistä ongelmakohdista. Tilaisuuksissa on käyty läpi tieteellisen kirjoittamisen tyyliä sekä erilaisia kielioppiasioita.
 • 13.-14.10.2005: Human Development and Its Risk Factors –konferenssi, yhteistyössä psykologian laitoksen ja psykologian huippututkimusyksikön kanssa. Tilaisuus on myös osa vuoden 2005 yliopistopäiviä.
Tukipalveluja tiedon tuottamiseen liittyvissä tehtävissä

Psykocenter on huolehtinut viikoittaisesta tiedotuksesta verkostoon kuuluvien ryhmien jäsenille liittyen mm. ajankohtaisiin tapahtumiin ja rahoitusmahdollisuuksiin. Lisäksi tutkimusryhmien vetäjiä on informoitu tutkimusaiheen kannalta relevanteista asioista. Yliopiston ulkopuolisille yhteistyökumppaneille on viestitty eri tieteenalojen tutkimusryhmien osaamisesta, mitä on erinomaisesti edesauttanut Agoran tunnettuus ja sitä kautta tulevat tiheät vierailut niin kotimaasta kuin ulkomaista.

Psykocenter on tarjonnut ryhmille apua tilaisuuksien järjestämisessä, ryhmien käytettävissä ovat olleet Psykocenterin erinomaiset tilat ja välineet, joiden ylläpidosta on huolehdittu. Yhteisiä tiloja on mahdollisuuksien mukaan tarjottu myös muille yliopiston ja yhteistyö-kumppanien ryhmille kuitenkin siten, että Psykocenterin ryhmät ovat olleet etusijalla. Psykocenterin verkostossa toimiville on pyritty järjestämään mahdollisuus halutessaan osallistua erilaisiin Psykocenter-tiloissa järjestettäviin, myös ulkopuolisten järjestämiin, tilaisuuksiin.

Psykocenter on tarjonnut ryhmille käytännön apua myös posterien ja esitelmien teossa, mm. on laadittu yhtenäiset posteri- ja powerpoint- esityspohjat, joita on tarjottu ja laajasti myös otettu käyttöön. Niistä on ulkomaisissa konferensseissa saatu paljon myönteistä palautetta. Lisäksi tutkijoiden käytössä on ollut englanninkielistä kielentarkastusapua (poste-rit, abstraktit, ajan salliessa pidemmät tekstit).

Työskentelymahdollisuudet modernissa opetuslaboratoriossa

Psykocenteriä perustettaessa sille suunniteltiin omat tilat Agora-rakennuksen päätyyn. Näissä tiloissa on kokoontumis- ja seminaaritiloja, koordinaatioyksikkö sekä (kalustamaton) laboratoriotila. Tutkimusryhmille on tarjottu mahdollisuus näiden yhteisten tilojen ja Psykocenterin niihin hankkimien välineiden käyttöön. Verkostossa mukana oleville tutkimusryhmille tai niiden jäsenille on lisäksi tarjottu mahdollisuutta sijoittua Agoran Psykocenter-päädyssä oleviin tutkimusryhmätiloihin, nämä tilat ryhmien on tosin kustannettava itse. Tiloihin on sijoittunut joitain kokonaisia ryhmiä ja joidenkin ryhmien yksittäisiä tutkijoita. Heille on tarjottu Psykocenteristä myös atk-tuki, jonkin verran sihteeriapua sekä muita palveluita (postinjako, faksi ja kopiointi, taukojumppa, yhteiset päivälehdet). Myös yhteisiä kokoustiloja ovat luonnollisestikin käyttäneet eniten lähimpänä olevat, Agoran "Psykocenter-päädyssä" toimivat ryhmät, joille ne ovatkin ainoat kokoustilat.

Opetuslaboratorion toiminta on käynnistynyt vähitellen, laboratorion tiloissa on toiminut hankkeiden omin laittein useiden eri laitosten jatko-opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneet erityisesti ihminen-kone vuorovaikutuksesta. Tarvetta on ollut myös hyvin erityyppisille toiminnoille. Laboratoriotoiminnan kehittäminen etenikin huomattavasti, kun Psykocenter/Agora Center teki yhteistyössä monitieteisen ryhmän kanssa onnistuneen hakemuksen Suomen Akatemian infrarahoituksen saamiseksi laboratoriotoiminnalle. Rahoituksella hankittiin oppimisympäristöjen ja käytettävyyden tutkimuksen ja jatkokoulutuksen infrastruktuuriksi videoaineiston keruu- ja analysointivälineistö, kuvannuslaitteisto aivojen toiminnallisen mittaukseen sekä (Musicalle sijoitettua) välineistöä musiikin ja liikkeen välinen yhteyden ja musiikillisten käyttöliittymien tutkimukseen. Nämä välineet ovat eri tutkimusryhmien käytössä.

Share |