Perheportaali

Projektin aikana selvitettiin, miten tieto- ja viestintätekniikka voisi toimia perheen arkielämää tukevana ja perheitä yhdistävänä tekijänä. Erilaisin aineistonkeruumenetelmin tarkasteltiin myös, miten nykyinen tieto- ja viestintätekniikka vaikuttaa perheen arkielämään. Tarkoituksena oli myös selvittää perheiden osaamis-, kokemus- ja valmiustasoa sekä asenteita tieto- ja viestintätekniikan suhteen.

Date

08/200012/2003. Project ended.

Funding

Sonera

Results

Perheportaali-projekti julkaisi syksyllä 2001 tutkimuksen "Mitä hyötyä tieto- ja viestintätekniikasta on perheille" tulokset. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka 2000-luvun suomalaiset perheet käyttivät saatavilla olevaa tieto- ja viestintätekniikkaa, ja millaisia ajatuksia heillä oli tulevaisuudessa käytettävistä viestintämahdollisuuksista. Haastattelututkimukseen osallistui 57 jyväskyläläisperhettä.

Johtopäätös tutkimuksesta on, että tutkimukseen osallistuneet, tietoteknistä kokemusta omanneet perheet olivat saaneet myönteisiä kokemuksia nykyisen tietotekniikan käytöstä perheenjäsenten välisessä yhteydenpidossa. He myös olivat avoimia uusien laitteiden vastaanottamiselle.

Erityisesti äitien vastauksissa tuli esiin perhekeskeinen näkökulma. Äidit ovat myös keskimäärin kiinnostuneempia perhekeskeisistä laitesovelluksista kuin isät. Laitesuunnittelussa olisi siten syytä kohdistaa huomiota äitien havaitsemiin tarpeisiin ja heidän valmiuteensa ottaa vastaan perhekeskeisiä sovelluksia.

Share |