Omahoito

Hankkeen tavoitteena Vetreeni-palvelun kehittäminen ja pilotointi. Vetreeni on Jyväskylän yliopiston Agora Centerissä kehitetty ikäihmisten terveyskäyttäytymistä edistävä sähköinen palvelu, jossa käyttäjät hyödyntävät tablet-laitteita. Vetreenin tavoitteena on ikäihmisten motivoiminen aktiiviseen liikkumiseen, toimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Palvelun käyttäjillä on myös mahdollisuus tallentaa itse seuraamiaan terveystietoja omalle terveystilille Taltioni-tietokantaan.

Omahoitopalvelu: toteutus ja pilotointi

Date

08/201208/2013. Project ended.

Funding

Sitra
Jyväskylän kaupunki

Results

Sitran artikkeli 26.11.2013

 Vetreeni_user

Pilottitutkimuksen toteutus onnistui suunnitelmien mukaisesti, koska osallistujamäärä (N=65) ja kesto (8 viikkoa) ovat huomattavasti laajempia verrattuna moniin muihin teknologiaa hyödyntäneisiin tutkimuksiin. Käyttäjäpalautetta kerättiin ryhmähaastattelujen muodossa, mikä antoi osallistujille mahdollisuuden avoimeen ja kriittiseen keskusteluun verrattuna kyselylomaketutkimukseen. Osallistujat olivat vapaaehtoisia ja ainakin jossain määrin kiinnostuneita teknologian käytöstä - tämä on otettava huomioon etenkin tavoiteltavan kohderyhmän suuruuden määrittelyssä. Toisaalta edellytys ikäihmisen (ja myös nuoremman väestön) teknologian käyttöönotolle on oma halu.

Haastattelupalautteesta korostui koulutuksen merkitys palvelun käyttöönotossa. Ikäihmisten rohkeus uusien palveluiden käyttöönotolle ei ole välttämättä yhtä hyvä kuin digitaalisiin palveluihin tottuneilla sukupolvilla, mutta kuten palautteesta ja käyttöaktiivisuudesta tuli ilmi, ikäihmiset oppivat käyttämään palvelua, kun koulutusta annettiin. Myönteisenä asiana voidaan todeta, että osallistujat kokeilivat paljon sellaisiakin toimintoja, joita alkukoulutuksessa ei opastettu, joten palvelu toimii “oppimisalustana” sähköisille palveluille. Vertaistuen merkitys oli myös havaittavissa, koska iso osallistujista käytti laitetta myös muiden henkilöiden kanssa ja etenkin ikäihmisten Virtapiiri-kerhoissa Vetreeni-palvelun käyttö oli suosittu puheenaihe. Projektiryhmä on käynyt keskustelua jo aikaisemmin kolmannen sektorin osallistamisesta esimerkiksi käyttökoulutuksiin ja ideaa kannattaa miettiä pidemmälle.

Käyttöliittymää pidettiin selkeänä ja Vetreeni-palvelun valikkorakenteeseen liittyen ei tullut yhtään käyttötukipyyntöä - tästä voidaan päätellä, että kokonaisratkaisu on helppokäyttöinen ja soveltuu hyvin ikäihmisille erillisten palveluiden sijaan. Kaikkia palveluosia käytettiin, joten pääteltävissä on, että palvelun rakenne oli riittävän selkeä ja kaikkiin palveluosiin uskallettiin tutustua.

Terveyskäyttäytymisen kannalta positiivista oli liikunta-aktiivisuus. Liikuntaa harrastettiin paljon, ja palvelun kautta lähetetyn kyselyn perusteella kaikki vastanneet (45) harrastivat saman verran tai jopa enemmän liikuntaa kuin aikaisemmin. Liikunnan kirjaamiseen liittyen pitää miettiä, millä tavalla hyötyliikuntaa seurataan, koska monelle sen määrittely oli vaikeaa. Liikuntatavoitteen asettaminen todettiin kyselyn perusteella liikuntamotivaatiota kasvattavaksi tekijäksi, mikä on osittain ristiriidassa haastattelututkimuksen (2012) palautteen kanssa. Ikäihmiset eivät välttämättä osaa kokemattomina tietotekniikan käyttäjinä hahmottaa erilaisia mahdollisuuksia, miten esim. omat liikunta- ja terveyskirjaukset voidaan esittää, ja mm. graafiset esitykset olivatkin mieluisia monelle käyttäjälle. Palvelukehityksessä kannattaa suosia tutkimusta, jossa kohderyhmä pääsee kokeilemaan palvelua oikeassa käytössä ja voi arvioida palveluidean aitojen käyttökokemusten jälkeen.

Palvelun pitkäaikaista käyttöä tukevia tekijöitä palautteen perusteella ovat sisällön monipuolisuus, päivittyminen ja vaihtelu (esim. jaksottaiset terveysmittaukset). Viihteelliset palveluosat olivat suosittuja, joten niiden osuus hyötypalvelussa on tärkeä kiinnostavuuden ylläpitämiseksi. Terveyskäyttäytymistä tukevista palveluosista voidaan nostaa esille toimintakyvyn omaehtoinen seuranta eri osa-alueilla: kognitiivinen, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Esimerkiksi sosiaalisen aktiivisuuden seuraaminen koettiin yhtä tärkeänä kuin fyysisen aktiivisuuden seuraaminen Vetreeni-palvelun pitkäaikaista käyttöä ajatellen. Muistitoimintojen seurannasta pitkäaikaisessa käytössä oli kiinnostunut kolmannes osallistujista - ikäihmiset tiedostavat lisääntyvät muistiongelmat ja haluavat itse vaikuttaa kognitiivisen toimintakyvyn säilymiseen.

Monipuolisempi seuranta ja motivointi toimintakyvyn kaikilla osa-alueilla kannattaa yhdistää yhteen palveluun, koska kokonaisvaltaisuus koetaan toimivaksi ja se lisää päivittäistä käyttöfrekvenssiä. Palvelun kautta saatavan terveyskäyttäytymistiedon hyödyntämismahdollisuuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa on tutkittava tarkemmin. Sähköinen seuranta voi tuoda uusia tapoja toimintakykyarviointien tueksi ja parantaa huomattavasti yksilön asemaa palvelutarpeen arvioinnissa. Myös kunnat voivat saada merkittävää hyötyä palvelukehitykseen ja työajan käyttöön.

Vetreeni-palvelun kehittämisen yhtenä tavoitteena oli kerätä tietoa, kuinka kansallinen terveystietokanta Taltioni soveltuu ikäihmisten käyttöön. Palautteen perusteella ajatus omien tietojen tallentamisesta “vieraaseen” paikkaan ei tuntunut kaikista käyttäjistä luontevalta. Lisäksi Taltionin mahdollisuuksia ei välttämättä ymmärretty, vaikka niistä keskusteltiin alkukoulutuksen yhteydessä. On kuitenkin muistettava, että Vetreeni-palvelu oli ensimmäisiä Taltioni-sovelluksia ja hyödyt syntyvät vasta viiveellä sovellustarjonnan ja käytön kasvaessa. Vahva tunnistautuminen aiheutti odotetusti sen, että terveysmittauksia tehneistä käyttäjistä vain osa lähti kokeilemaan yhteyden muodostamista. Osalla käyttäjistä havaitut ongelmat yhteyden muodostamisen ongelmat  välitettiin Taltioni-osuuskunnalle. Tutkimus osoittaa, että ikäihmisten omatoiminen rekisteröityminen Taltioniin on mahdollista, kun kiinnitetään huomiota käytettävyyteen sekä hyötyjen ja tietoturvallisuuden esittämiseen ikäihmisille soveltuvalla tavalla.

Vetreeni tuottaa ikäihmisille lisäarvoa tarjoamalla yhtenäisen ja helposti lähestyttävän palvelun, jossa yhdistyy fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitämisen edistäminen sekä laitteen käytön haltuunotto. Vetreenin vahvuutena ja erottavana tekijänä on soveltuvuus kokemattomalle käyttäjälle ja pitkäaikaiseen käyttöön.  Palvelun vahvistamiseksi tulisi raportin jatkokehitysideoista huomioida eniten lisäarvoa sisältävät palveluosuudet. Palvelun levittämisen ja kaupallistamisen näkökulmasta palvelun jakelukanava tulee optimoida siten, että kustannustaso loppukäyttäjille pysyy kohtuullisena. Jakelukanava on myös palvelun nopean leviämisen kannalta ratkaisevassa roolissa.

Partners

 Sitra logo JKL Logo

Read more

Vetreeni-palvelu on kehitetty Jyväskylän yliopistossa Jyväskylän kaupungin ja Sitran yhteishankkeena. Hankkeessa on hyödynnetty em. yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettua esitutkimusta, sekä muita Jyväskylän yliopiston mobiiliteknologiaan liittyvien hankkeiden tuloksia. Tärkeässä asemassa on ollut haastattelututkimus, jonka avulla on kartoitettu ikäihmisten tarpeita kehitettävän palvelun sisältöä koskien. Palvelu tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan tukea ikäihmisten terveyttä, toimintakykyä ja aktiivisuutta. Palveluinnovaatio on tarjota helppokäyttöinen tablet-käyttöliittymä, joka tarjoaa hyödyllisen ja kiinnostavan palvelukokonaisuuden sekä toimii samalla oppimisalustana muiden sähköisten hyötypalveluiden käyttöön. Palvelu on yhdistetty myös Taltioni-palveluun.

Kahdeksan viikkoa kestäneen käyttökokeilun  (N=65, keski-ikä 72,2 (SD 5,3)) perusteella voidaan todeta, että tablet-laite soveltuu erinomaisesti ikäihmisten käyttöliittymäksi: käyttöaktiivisuus ylitti odotukset (yli 50 000 toimintokohtaista logimerkintää) ja palveluosien koettiin motivoivan parempaan terveyskäyttäytymiseen. Jatkotavoitteena on palvelun edelleenkehittäminen ja terveydellisen vaikuttavuuden tutkiminen 12 kuukauden interventiossa. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet palvelun levittämiseen kansalliseen ja kansainväliseen kaupalliseen käyttöön.

Kiitos Sitralle ja Jyväskylän kaupungille hyvin sujuneesta yhteistyöstä hankkeen aikana. Kiitos myös  Taltioni-osuuskunnalle mahdollisuudesta olla mukana kansallisen terveystaltion ensimmäisten sovellusten joukossa, sekä Ikäinstituutille Voitas-harjoitteiden käyttöoikeudesta osana palveluamme.

www.vetreeni.fi on toistaiseksi rajatussa käytössä, ilman tunnuksia palvelun pääsivulta voi katsoa palvelun kuvakaappauksia. Ohessa pääsivun kuvakaappaus:

Vetreenipalvelun pääsivu

Share |