KAIN

Asioiden Intenetin ja pilvisovellusten tutkimus Jyväskylän yliopistossa on edennyt vaiheeseen, jossa siirrymme laajamittaiseen käytännön kokeiluun. Jyväskylän Kangas tarjoaa uuden alueen, jossa näitä tekniikoita voidaan soveltaa 5000 asukkaan ja 2100 työpaikan yhteisössä rakentamalla alue alusta alkaen uudella tavalla. TAES:ilta saatu rahoitus käytetään Kankaan alueen asioiden Internetin aihepiiristä tehtävien opinnäytetöiden ja opiskelijaprojektien tukemiseen.

Kangas Asioiden Internetin Testiympäristönä

Date

03/201512/2016. Project ended.

Funding

Telealan edistämissäätiö TAES

Results

Niklas Lindström (2016) Digital natives' and immigrants' switching behavior in smart home environment - comparative study (Master's Thesis)

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/49734#

Tämä pro gradu-tutkielma käsitteli diginatiivien ja digi-immigranttien vaihtokäyttäytymistä, kun tarkastellaan kyseisten henkilöryhmien vaihtoa perinteisen asumisen elinympäristöstä ympäristöön, jossa käytetään hyväksi älyteknologiaa. Vaihtokäyttäytymisestä kartoitettiin olemassaolevan teorian pohjalta tekijöitä, jotka vaikuttavat vaihtoinnokkuuteen ja sitä myötä vaihtokäyttäytymiseen vetävästi, työntävästi tai ankkuroivasti. Näiden kahden ryhmän tuloksia verrattiin toisiinsa, jotta saatiin selville eroavaisuuksia vaihtokäyttäytymisessä. Tutkimuksen tavoitteena oli avata keskustelua ja tuoda julki uutta tietoa eri sukupolvien vaihtokäyttäytymisestä tilanteessa, jossa heidän elämäänsä tuodaan uudenlaista teknologiaa. Tätä tietoa on mahdollista hyväksikäyttää jatkotutkimuksissa sekä apuna vastaavien älyelinympäristöjen suunnittelussa. Lisäksi tarkoituksena oli luoda uutta tietoa diginatiivikeskusteluun, joka on ollut ratkaisemattomana aiheena jo pitkään. Aikaisempia tutkimuksia tarkasteltiin kirjallisuuskatsauksen kautta ja tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin laadullisena puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, joissa haastateltiin 11:tä digi-immigranttia ja 11:tä diginatiivia. Haastateltavat lokeroitiin syntymävuosiensa perusteella. Ennen vuotta 1980 syntyneet laskettiin digi-immigranteiksi, kun vuonna 1980 ja sen jälkeen syntyneet laskettiin digitaalisiksi natiiveiksi. Tutkimuksen tulos oli, että huolimatta sukupolvien välisistä teoreettisista eroavaisuuksista, vaihtokäyttäytyminen erosi vähän ryhmien välillä. Sitoutuneisuus nykyiseen elinympäristöön oli vanhemmilla sukupolvilla merkittävämpi ankkuroiva tekijä, kun nuoremmalla sukupolvella vahvemmaksi työntäväksi tekijäksi osoittautuvat taloudelliset tekijät. Digi-immigranteilla luottamus ja sen vähäisyys nykyiseen elinympäristöön oli merkitsevä työntävä tekijä, kun taas diginatiiveilla kyseinen tekijä ei ollut merkitsevä. Erot johtuivat yksilöiden elämäntilanteista, ei niinkään sukupolven erityisistä ominaisuuksista. Syyksi epäiltiin, että suhtautuminen elinympäristöjä kohtaan pysyy verrattain muuttumattomana sukupolvesta riippumatta. Tulokset eivät tukeneet täysin teoriaa, että diginatiivit ja digi-immigrantit eroaisivat toisistaan merkittävästi teknologiaan asennoitumisen puolesta. Joitakin yhtäläisyyksiä kuitenkin huomattiin. Lisäksi tutkimus laajensi tietämystä tietojärjestelmätutkimuksen saralla. Vaihtoehdon viehätys -tekijän todettiin olevan vaihtoaikomusta ajava tekijä, jota tulisi jatkossa tarkastella sen ala-tekijöiden tasolla.

Read more

Kankaan alue testiympäristönä

Jyväskylän Kaupunki lunasti Kankaan paperitehdasalueen ja restauroi vanhan paperitehtaan. Siihen ja uudistiloihin rakennetaan tilat 2’100 työpaikalle ja 5’000 asukkaalle vuoteen 2040 mennessä. Rakennustyössä alueesta rakennetaan älykaupunginosa, joka hyödyntää laitteiden Internettiä ja pilvipalveluja sekä tarjoaa mahdollisuuden kyberturvallisuuden ja uusien älykaupunkiratkaisujen toteuttamiseen.

Alueen toteuttaminen on aloitettu. Alueelle rakennetaan kaupungin omistama operaattorineutraali valokuituinfrastruktuuri, jonka varassa voidaan toteuttaa nopeat kuituyhteydet kiinteistöihin. Alueelle rakennettava sensoriverkko edellyttää myös langattomien yhteyksien hyödyntämistä. Kaikkiin kiinteistöihin (asunnot ja työpaikat) valmistellaan yhtenäistä identiteetin ja kulkuoikeuksien hallintaa, joka omalta osaltaan mahdollistaa yhteisten palvelujen joustavan käytön ja uusien palvelukonseptien toteutuksen. Esimerkiksi käyttäjän tunnistaminen kierrätyspisteissä mahdollistaa kierrätystä tukevien resurssitehokkaiden liiketoimintamallien testaamisen. Vastaavasti alueelle rakennettavassa tuetun asumisen kiinteistössä voidaan testata käyttäjien identiteettiin perustuvia palveluja. Lisätietoja Kankaan kehitysalustasta ja käynnissä olevista hankkeista löytyy osoitteessa www3.jkl.fi/blogit/kangasjyvaskyla/?page_id=336.

Tämän hankkeen puitteissa on mahdollista tukea Kankaan kehitysalustan hyödyntämisen tutkimista myöntämällä apurahoja opinnäytteille, joiden teemana on laitteiden Internetin, pilvitekniikoiden, kameratekniikoiden yms. älykaupunki-infrastruktuuriin ja sovelluksiin liittyvä tutkimus. Tuemme projektiryhmien työtä pienimuotoisilla laitehankinnoilla ja kannustaa opiskelijoita tekemään opinnäytetöitä teemaan liittyen pienimuotoisilla stipendeillä. Lisäksi pienimuotoinen laitetuki (Raspberry PI + kamerat, erilliset kamerat tms.) vähentää viiveitä opiskelijaprojektien ja opinnäytteiden etenemisessä.

Lisätietoa apurahan hakemisesta täältä.

Share |